1. IDENTIFICATIEGEGEVENS:

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven:

Het bedrijf dat eigenaar is van dit webdomein is PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL, voor deze doeleinden gedomicilieerd op C / VALENCIA, 28. POL. IND. EL PRADO 06800 – MERIDA (BADAJOZ) CIF-nummer: B-06585897 ingeschreven in het handelsregister van Badajoz, take 504, folio 31, sheet BA-22562 Contact e-mail: info@porticosport.com

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal of deze website vormt de voorwaarde van de GEBRUIKER, die sinds de toegang en/of het gebruik de Algemene Gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven in deze kennisgeving aanvaardt. De Voorwaarden worden toegepast onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn. In elk geval zal voor elk specifiek doel uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

3. GEBRUIK VAN DE PORTAL

Onze website biedt toegang tot informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna zullen we ze "de inhoud" noemen) op internet van info@porticosport.com of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie over zijn gegevens. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord worden verstrekt waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt dit zorgvuldig, ethisch en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER stemt ermee in om gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die via zijn portaal worden aangeboden en deze bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, niet te gebruiken voor:

– Het ondernemen van activiteiten die illegaal, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn;

– Het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, ter ondersteuning van terrorisme of een aanval op de mensenrechten

– Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar, diens leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die voornoemde schade kunnen veroorzaken;

– Probeer de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en waar nodig te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. De eigenaar van de portal behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of de kindertijd, de orde of veiligheid bedreigen. openbaar te maken of dat ze naar zijn mening niet geschikt of geschikt waren voor publicatie. In ieder geval is de eigenaar van de portal niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

4. GEGEVENSBESCHERMING EN GEBRUIK VAN COOKIES

Het gebruik van persoonsgegevens wordt gedefinieerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de huidige Spaanse regelgeving. Om maximale transparantie te bereiken en op basis van ons proactieve beleid, informeren wij u:

  • Waarom vragen wij uw gegevens op? Wij hebben uw gegevens nodig om een ​​dossier aan te maken en vervolgens contact op te nemen met onze klanten.
  • Wat voor soort gegevens verzamelen we? Persoonlijke informatie.
  • Hoe worden ze verzameld? Via webformulier en blogcommentaren.
  • Gedeeld gebruik met derden: Niet van toepassing.
  • Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard? De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of u niet om verwijdering verzoekt en gedurende de periode dat er wettelijke verantwoordelijkheden voor de geleverde diensten kunnen ontstaan.

Rechten: u hebt het recht op toegang tot uw gegevens, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar tegen de behandeling ervan op elk moment, u kunt ook de gegeven toestemming intrekken en een claim indienen bij de controleautoriteit (Spaanse gegevensbeschermingsinstantie c / Jorge Juan nº6 28001 Madrid) . Om uw rechten uit te oefenen, heeft u een direct kanaal met ons bedrijf via de e-mail info@porticosport.com en op het postadres C / VALENCIA, 28. POL. IND. EL PRADO 06800 – MERIDA (BADAJOZ) met vermelding in het onderwerp gegevensbescherming.

Privacy in navigatie:

De portaaleigenaar neemt privacy zeer serieus en streeft naar transparantie in alle aspecten van persoonsgegevens. Als u cookies wilt configureren, voegen we de bijbehorende links toe aan elke browser. Raadpleeg het cookiebeleid van onze website voor meer informatie.

In de volgende lijst vindt u meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in de browser die u gebruikt:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Evenzo deelt PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL mee dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal te allen tijde uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De eigenaar zelf of als rechtverkrijgende is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleur combinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).

Alle rechten voorbehouden. Krachtens het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , op elk medium en met elk technisch middel, zonder de toestemming van PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL

De GEBRUIKER stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL te respecteren. U kunt de elementen van de portal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium zolang het , uitsluitend en exclusief, voor uw persoonlijk en privégebruik. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, onbeschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het nemen van alle noodzakelijke technologische maatregelen om deze te vermijden.

7. WIJZIGINGEN

PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar portaal zonder voorafgaande kennisgeving, om zowel de inhoud en diensten die via haar worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd in te kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen. zijn portaal.

8. LINKS

Indien links of hyperlinks naar andere internetsites beschikbaar zijn op portieksport.net, zal het geen enkele vorm van controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. In geen geval aanvaardt PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarachtigheid, validiteit en grondwettelijkheid van enige materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere sites op internet. Als u de links gebruikt, ga dan naar het privacybeleid en de juridische kennisgeving van de bezochte pagina.

Evenzo zal het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten impliceren.

9. RECHT OP UITSLUITING

PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven .

10. ALGEMEEN

Het niet-naleven van deze voorwaarden zal worden vervolgd, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die hiermee wettelijk kunnen overeenkomen.

11. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL U kunt de hier vastgestelde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven.

De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is gebaseerd op hun blootstelling en is geldig tot ze naar behoren zijn gepubliceerd. die door anderen zijn gewijzigd.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De relatie tussen PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA, SL en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de relevante autoriteit.